Verkoopsvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen enerzijds bvba Titeca, BE 0886.489.730, RPR Brugge, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, A. Ruzettelaan 101 hierna omschreven als “OptiMed” en anderzijds de personen, hierna omschreven als “de gebruikers” die een aankoop wensen te doen op https://www.optimed.be, de webwinkel van OptiMed.

Door u toegang te verschaffen tot de website https://www.optimed.be stemt u toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn door OptiMed. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht.

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden hebben als doelstelling de verkoopmodaliteiten tussen OptiMed en de gebruiker te regelen wat betreft de bestelling, de service, de betaling en de levering. De voorwaarden bepalen de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen vervolgens de opvolging van de bestelling.

Bestelling / Koop
Om te kunnen bestellen moet de gebruiker zich eerst duidelijk geïdentificeerd hebben door het ingeven van zijn inloggegevens, welke strikt persoonlijk zijn.

Hierna kan de gebruiker het gewenste artikel aanklikken en het in zijn winkelmandje doen. Na het plaatsen van alle producten in het winkelmandje, wordt een overzicht gegeven van alle bestelde producten, waarna de gebruiker de aankoop kan bevestigen.

Er komt een geldige overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en OptiMed na de bevestiging van de bestelling door de gebruiker via de website https://www.optimed.be.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de beschrijving en de prijzen van de verkochte producten. Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

Wanbetaling

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant een aanmaning sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met administratiekosten en de geldende wettelijke nalatigheidsinteresten.

Prijs
Onze prijzen en prijsbarema’s worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. In geval van een prijsaanpassing tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn. In geval van een prijsaanpassing heeft de gebruiker wel de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

Onze verkoopsprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Verpakking, omschrijving en andere inlichtingen
Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd. Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering. Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

Levering
Bestellingen in België worden portvrij geleverd vanaf een aankoopbedrag van 125 euro incl BTW.  Indien het aankoopbedrag van de bestelling tussen 75 euro incl BTW en 125 euro incl BTW ligt, wordt er 15 euro incl BTW port- en administratiekost aangerekend. Indien het aankoopbedrag minder dan 75 euro incl BTW bedraagt, dan wordt er 25 euro incl BTW port- en administratiekost aangerekend.

Leveringen naar Luxemburg, Nederland, Frankrijk of Duitsland zijn portvrij vanaf 250 euro incl BTW. Indien de bestelling lager is dan 250 euro incl BTW wordt er 40 euro incl BTW port- en administratiekost aangerekend.

Alle bestellingen moeten steeds vooraf betaald worden op vermeld rekeningnummer na onze orderbevestiging en bevestiging dat de goederen klaar staan voor verzending.

Bij de bestelling wordt aangeduid hoe de levering zal gebeuren.

De op de website aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. De termijnen zijn nooit bindend en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook.

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, reizen onze goederen, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst ten onzen laste vallen, voor risico van de koper.

Vanaf de levering draagt de koper het risico van de geleverde goederen, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud van de verkoopsvoorwaarden, hierna vermeld.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijft OptiMed steeds gerechtigd de hen toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien OptiMed van dit recht gebruik maakt, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopovereenkomst inhouden wanneer OptiMed dat uitdrukkelijk laat weten. In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper OptiMed daarvan op de hoogte te brengen.

Betalingsmodaliteiten
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

De betaling moet geschieden netto, contant, zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen. Betalingen dienen steeds vooraf te gebeuren.

Het indienen van een al dan niet gegronde klacht schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Waarborgen en klachten
Elke klacht nopens eventuele onjuistheden in de orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper schriftelijk bij aangetekende brief meegedeeld te worden, binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.

Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient OptiMed binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. De waarborg van de goederen tegen onzichtbare gebreken is beperkt tot 30 dagen vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de 8 dagen bij aangetekende brief te worden meegedeeld.

Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.

Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal OptiMed de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

Overmacht
Wanneer de leverancier niet kan produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.

Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de klant verschuldigd zijn.

Ontbinding of verbreking
De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, alsmede de vergoeding van alle schade.

Indien een verkoopovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onveranderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

Retourzendingen
Retourzendingen worden enkel aanvaard wanneer de producten in hun oorspronkelijke verpakking zitten en in perfecte staat voor herverkoop. Beschadigde of reeds gebruikte artikelen of artikelen waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden noch terugbetaald noch vervangen.

Herroepingsrecht
In België geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen bij verkoop aan particulieren. Binnen deze termijn kan u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@optimed.be is voldoende) en door de producten retour te zenden voor eigen risico en kosten. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan: Titeca bvba, A. Ruzettelaan 101, 8370 Blankenberge, België. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden deze producten in rekening gebracht. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid
OptiMed heeft voor de toegang tot de site, de bestellingen de levering en de andere diensten slechts een middelenverbintenis.

OptiMed kan daarenboven niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een defect in het systeem, een virus of van om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

Intellectuele eigendom
Alle elementen van deze site, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door [auteursrechten en merken]. Zij zijn exclusieve eigendom van OptiMed.

De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en deze site, moet hiervoor de uitdrukkelijke toestemming vragen aan OptiMed. Elke link zal moeten worden verwijderd op eerste verzoek van OptiMed.

Bewaring en archivering van de transacties
De bestellingen en facturen worden conform de wettelijke normen op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.

Bescherming privacy
OptiMed behoudt zich het recht voor om de gegevens van de gebruiker te verzamelen – onder meer door het gebruik van cookies – voor het nakomen van de tussen de gebruiker en OptiMed gesloten overeenkomst nadat de gebruiker zijn bestelling op de website heeft geplaatst. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuwsbrieven. Dit doen we echter alleen wanneer de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.

De gebruiker kan steeds zijn gegevens consulteren, aanpassen of verwijderen. Hiervoor dient hij te schrijven naar OptiMed, A. Ruzettelaan 101, 3870 Blankenberge, met een duidelijke vermelding van zijn gegevens.

Integraliteit
De nietigheid van één clausule of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee voor de overige bepalingen.

Duur
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van OptiMed online worden aangeboden.

Bevoegde jurisdictie..
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Laatste aanpassing: 21/06/2022